Fit to fly ตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT-PCR + ใบรับรองแพทย์

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2568

Fit to fly ตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT-PCR
พร้อมใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ
** รวมค่าแพทย์และใบรับรองแพทย์ Fit to fly แล้ว

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR พร้อมใบรับรองแพทย์ Fit to fly
เอกสารที่ต้องใช้เพื่อรับการตรวจ

  1.  E – Tickets
  2.  Passport

 


ราคา   4,000   บาท


***สามารถโทรนัดหมายผ่านศูนย์ตรวจสุขภาพโดยตรง
โทร 0 2793 5099 ต่อ 5204 หรือ 5205 ทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.

 

 
Fit to fly ตรวจหาเชื้อ โควิด-19 RT-PCR + ใบรับรองแพทย์

รวมค่าแพทย์และใบรับรองแพทย์ Fit to fly แล้ว

SHARE