วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 2 สายพันธุ์ Cervarix (3เข็ม)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (Cervarix)

เป็นวีคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (Human papillomavirus : HPV) 2 สายพันธ์ คือ สายพันธ์ 16 และ 18 ฉีดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ตั้งแต่อายุ 9 ปี ขึ้นไป

 

**อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการ


ราคา   6,974   บาท

อัตราค่าวัคซีนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
โปรโมชั่นอื่นๆ