พญ.กุลริตรา พิศณุวงรักษ์
แผนกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
 • อายุรกรรมประสาทวิทยาทั่วไป (General Neurology)
 • เฉพาะทาง สาขาประสาทพฤติกรรมศาสตร์และประสาทจิตเวชศาสตร์ (Behavioral Neurology and Neuropsychiatry)
 • เฉพาะทาง โรคสมองเสื่อมและพุทธิปัญญาถดถอย (Dementia and Neurocognitive Disorders)
 • เวชศาสตร์สูงอายุและพฤฒาวิทยาทางระบบประสาท (Aging and Neurogeriatric)
 • โปรแกรมสุขภาพสมอง (Brain Wellness)
การศึกษา :
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.2553
 • วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา, สถาบันประสาทวิทยา, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
 • Fellowship in Behavioral Neurology and Neuropsychiatry, University of Florida, USA, 2018
 • Graduated Certificate in Aging and Geriatric Practice, University of Florida, USA, 2019
 • ACCME Certificate in Transcranial Electrical Stimulation in Neuropsychiatry, BIDMC, Harvard Medical School, USA, 2018
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกู้ชีพพื้นฐาน (BLS Provider), American Heart Association, 2020
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกู้ชีพขั้นสูง (ACLS provider), Thai Resuscitation Council, 2018
 • แพทย์ขึ้นทะเบียนรับรองการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
09:00-20:00
พุธ
09:00-12:00
พฤหัสบดี
09:00-20:00
ศุกร์
09:00-16:00
เสาร์
09:00-20:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง