พญ.กุลริตรา พิศณุวงรักษ์
แผนกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ประสาทวิทยาทั่วไป (General Neurology)
  • Behavioral Neurology and Neuropsychiatry
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.2553
  • วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา, สถาบันประสาทวิทยา, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
  • Fellowship in Behavioral Neurology and Neuropsychiatry, University of Florida, USA, 2018
  • Graduated Certificate in Aging and Geriatric Practice, University of Florida, USA, 2019
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
09:00-13:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
13:00-17:00
เสาร์
09:00-20:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง