นพ.ภาคภัสร์ ชูวิทย์
แผนก หู-คอ-จมูก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง โสต ศอ นาสิกวิทยา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2556
  • วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา พ.ศ. 2563
  • แพทยสภา ออกใบอนุญาตเลขที่ ว.46276
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
16:00-20:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง