รายการจอง

รายการที่จอง
โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังฉีดวัคซีนโควิด ชนิด mRNA (Pfizer, Moderna)
4,200 บาท
ราคารวม
4,200 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย