- โรงพยาบาลสินแพทย์ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ตั้งอยู่ริมถนนรามอินทรา กม.8.5 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 

- ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ในนามบริษัท สินแพทย์ จำกัด

- เปิดรับผู้ป่วยครั้งแรกวันที่ 12 สิงหาคม 2536

- ไดัรับการรับรองมาตรฐาน ดังนี้

  • ปี 2551 ได้รับมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) จาก พรพ.

  • ปี 2553 ได้รับมาตรฐาน JCI (USA)

  • ปี 2554 ได้รับมาตรฐาน HA ครั้งที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.

  • ปี 2558 ได้รับมาตรฐาน HA ครั้งที่ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.

วิสัยทัศน์ (VISION)

  • โรงพยาบาลสินแพทย์จะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกๆในกรุงเทพฝั่งตะวันออก ที่ทุกคนคิดถึงเมื่อมีปัญหาสุขภาพ

พันธกิจ (MISSION)

  • ให้การรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยโดยแพทย์เฉพาะทาง ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้วยมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ทัดเทียมกับประเทศตะวันตก มุ่งเน้นการดูแลที่มีความอบอุ่น ปลอดภัยและเคารพในสิทธิของผู้ป่วย