- โรงพยาบาลสินแพทย์ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ตั้งอยู่ริมถนนรามอินทรา กม.8.5 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 

- ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ในนามบริษัท สินแพทย์ จำกัด

- เปิดรับผู้ป่วยครั้งแรกวันที่ 12 สิงหาคม 2536

- ไดัรับการรับรองมาตรฐาน ดังนี้

  • ปี 2551 ได้รับมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) จาก พรพ.

  • ปี 2553 ได้รับมาตรฐาน JCI (USA)

  • ปี 2554 ได้รับมาตรฐาน HA ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.

  • ปี 2558 ได้รับมาตรฐาน HA ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.

วิสัยทัศน์ (VISION)

  • โรงพยาบาลสินแพทย์จะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกๆในกรุงเทพฝั่งตะวันออก ที่ทุกคนคิดถึงเมื่อมีปัญหาสุขภาพ

พันธกิจ (MISSION)

  • โรงพยาบาลสินแพทย์ ดูแล รักษา พร้อมป้องกันโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์มาตรฐานระดับโลก