แพ็คเกจโปรแกรมตรวจ
เราดูแลใส่ใจ ทุกรายละเอียด

 แพ็คเกจ คลอดบุตร

 

1. แพ็คเกจคลอดแบบปกติ

คลอดแบบปกติ นอน รพ. 2 คืน รวมรายการ ดังต่อไปนี้

 • ค่าห้องคลอด เครื่องมือช่วยคลอด เครื่องดูดสูญญากาศ หรือคีมคีบช่วยคลอด
 • ค่าห้องพักเดี่ยวพิเศษ 3 สำหรับมารดาและทารก ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร และชุดรับผู้ป่วย สามารถดูห้องพักได้ที่ http://www.synphaet.co.th/new/th/building-1/141-private-sp-3.html
 • ค่ายาและค่าวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิดปกติ ได้แก่ BCG,Vit.K1 วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี เข็มแรก ยกเว้น การฉีดภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ (HBIG) กรณีมารดาเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ บี
 • ค่ายา,ค่าเวชภัณฑ์และค่าเครื่องมือแพทย์สำหรับมารดา
 • ตรวจพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการวินิจฉัยของแพทย์ ดังต่อไปนี้ CBC,UA,Anti-HIV
 • ตรวจเลือดหาภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดในทารก
 • ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด เพื่อคัดกรองโรคหัวใจในทารก ด้วยเครื่อง Pulse Oxemeter (ไม่ต้องเจาะเลือด)
 • ค่าแพทย์ ผู้ดูแลรักษารวมค่าทำคลอด ค่ากุมารแพทย์
 • ภาพแรกของลูกพร้อมสมุดบันทึกประวัติ
 • บริการจัดทำใบสูติบัตร
 • สมุดบันทึกสุขภาพ และบันทึกการรับวัคซีน
 • บัตรสมาชิกสำหรับทารก เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าวัคซีนครั้งต่อไป จนถึงอายุ 2 ปีครึ่ง

 ** อัตราค่าบริการ

ห้องเดี่ยว 32,000 บาท / ห้องคู่ 31,000 บาท

ทำหมัน คิดเพิ่ม  5,500 บาท

 

 2. แพ็คเกจผ่าตัดคลอด

ผ่าตัดคลอดนอน รพ. 3 คืน รวมรายการ ดังต่อไปนี้

 • ค่าห้องผ่าตัด ค่ายาสลบ
 • ค่าห้องพักเดี่ยวพิเศษ 3 สำหรับมารดาและทารก ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร และชุดรับผู้ป่วย สามารถดูห้องพักได้ที่ http://www.synphaet.co.th/new/th/building-1/141-private-sp-3.html
 • ค่ายาและค่าวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิดปกติ ได้แก่ BCG ,Vit.K1 วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี เข็มแรก ยกเว้น การฉีดภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ (HBIG) กรณีมารดาเป็นเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ บี
 • ค่ายา,ค่าเวชภัณฑ์และค่าเครื่องมือแพทย์สำหรับมารดา
 • ตรวจพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจวินิจฉัยของแพทย์ ดังต่อไปนี้ CBC,UA,Anti-HIV,Blood cross matching 1 unit
 • ตรวจเลือดหาภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดในทารก
 • ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด เพื่อคัดกรองโรคหัวใจในทารก ด้วยเครื่อง Pulse Oxemeter (ไม่ต้องเจาะเลือด)
 • ค่าแพทย์ ผู้ดูแลรักษารวมค่าทำคลอด ค่ากุมารแพทย์
 • ภาพแรกของลูกพร้อมสมุดบันทึกประวัติ
 • บริการจัดทำใบสูติบัตร
 • สมุดบันทึกสุขภาพ และบันทึกการรับวัคซีน
 • บัตรสมาชิกสำหรับทารก เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าวัคซีนครั้งต่อไป จนถึงอายุ 2 ปีครึ่ง

** อัตราค่าบริการ

ห้องเดี่ยว 44,000 บาท / ห้องคู่ 43,000 บาท

ค่าทำหมัน คิดเพิ่ม  5,000 บาท

 

อัตราค่า บริการดังกล่าว ไม่รวมถึง

 1. กรณีพักฟื้นเกินจากที่โรงพยาบาลกำหนด คิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามอัตราปกติ
 2. กรณีที่โรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นกับมารดา เช่น รกค้าง, ตกเลือดหลังคลอด, รกลอกตัวก่อนกำหนด, รกเกาะต่ำ, ครรภ์เป็นพิษ, โรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ, โรคเอดส์, โรคติดเชื้อ,โรคทางอายุรกรรมอื่นๆ
 3. กรณีที่มีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นกับทารก เช่น ตัวเหลือง, ทารกคลอดก่อนกำหนด, สำลักน้ำคร่ำ ฯลฯ
 4. ค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา (อัตราค่าบริการคิดตามขนาดชิ้นเนื้อ)
 5. กรณีมารดามีภาวะเบาหวานที่ต้องรักษาด้วยยา หรือเป็นโรคอ้วน BMI ≥ 35 คิดเพิ่ม 5,000 บาท
 6. กรณีมารดาเป็นพาหะโรคติดเชื้อ เช่น ไวรัสตับอักเสบ บี, เริม, หูดหงอนไก่
  - ผ่าตัดคลอด คิดเพิ่ม 5,000 บาท
  - คลอดปกติ   คิดเพิ่ม 5,000 บาท
 7. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น เครื่องดื่ม,ค่าโทรศัพท์,ค่าอาหารตามสั่ง,Tubigrip รัดหน้าท้อง ,Nipple shield, เสื้อให้นมแม่,เสื้อผ้าเด็ก,ผ้าห่อตัว
 8. กรณีแท้งบุตรหรือการยุติการตั้งครรภ์

**  ไม่สามารถใช้อัตราค่าบริการแพ็คเกจคลอดบุตรนี้ได้  กรณีที่มีการรักษาอาการ หรือ ภาวะแทรกซ้อนของมารดา หรือ ทารก หรือ คลอดทารกแฝด ทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายในอัตราปกติ โดย ให้ส่วนลด 20% ในส่วนเกินจากแพ็คเกจ

 

รายการตรวจเพิ่มเติม

ตรวจการได้ยินในทารกแรกเกิด (OAE) คิดเพิ่ม 500 บาท

ตรวจภาวะตัวเหลือง (ไม่ต้องเจาะเลือด) คิดเพิ่ม 100 บาท/ครั้ง

** โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า