ตารางแพทย์ออกตรวจ OPD
Z/( **เวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนมาพบแพทย์ Call Center 0-2793-5000)
พฤ
นพ.ไกรรพ ตันติวงศ์โกสีย์

นพ.ไกรรพ
ตันติวงศ์โกสีย์

 • กุมารแพทย์
 • ชำนาญการระบบทางเดินหายใจ

จันทร์ 08:00-17:00

อังคาร 08:00-20:00

พุธ 08:00-16:00

พฤหัสบดี 08:00-20:00

เสาร์ 08:00-14:00

พญ.รุ่งฟ้า ตระกูลสัจจาวัตร

พญ.รุ่งฟ้า
ตระกูลสัจจาวัตร

 • กุมารแพทย์

อังคาร 08:30-14:30

พุธ 08:30-18:00

พฤหัสบดี 08:30-14:30

ศุกร์ 08:30-18:00

อาทิตย์ 09:00-18:00

พญ.พัชรวลัย รัศมิทัต

พญ.พัชรวลัย
รัศมิทัต

 • กุมารแพทย์
 • ชำนาญการทารกแรกเกิด

จันทร์ 08:30-15:00

อังคาร 08:30-15:00

พุธ 08:30-12:00

พฤหัสบดี 08:30-15:00

ศุกร์ 08:30-15:00

พญ.สุพิชญ์ชญา เลาหไพบูลย์

พญ.สุพิชญ์ชญา
เลาหไพบูลย์

 • กุมารแพทย์
 • ชำนาญการโรคไต

จันทร์ 08:30-14:00

อังคาร 08:30-14:00

พุธ 08:30-16:30

พฤหัสบดี 08:30-14:00

ศุกร์ 08:30-16:30

อาทิตย์ 08:30-16:00

พญ.วริศรา สิรยานนท์

พญ.วริศรา
สิรยานนท์

 • กุมารแพทย์
 • ชำนาญการโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

จันทร์ 08:00-15:00

อังคาร 08:00-19:00

พุธ 08:00-12:00

พฤหัสบดี 08:00-19:00

ศุกร์ 08:00-12:00

อาทิตย์ 09:00-14:00

นพ.วีระพงษ์ จันจงเจริญชัย

นพ.วีระพงษ์
จันจงเจริญชัย

 • กุมารแพทย์
 • ชำนาญการโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

จันทร์ 08:00-12:00

อังคาร 12:00-20:00

พุธ 12:00-20:00

พฤหัสบดี 08:00-12:00

ศุกร์ 12:00-20:00

อาทิตย์ 09:00-17:00

พญ.ปิติยา โรจน์พรประดิษฐ์

พญ.ปิติยา
โรจน์พรประดิษฐ์

 • กุมารแพทย์
 • ชำนาญการโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

จันทร์ 08:00-16:00

อังคาร 08:00-18:00

พุธ 08:00-12:00

พฤหัสบดี 08:00-14:00

ศุกร์ 08:00-18:00

เสาร์ 08:00-14:00

นพ.ชาตรี เรืองฤทธิ์นำชัย

นพ.ชาตรี
เรืองฤทธิ์นำชัย

 • กุมารแพทย์
 • ชำนาญการโรคหัวใจเด็ก

จันทร์ 08:00-16:00

อังคาร 08:00-16:00

พุธ 08:00-16:00

พฤหัสบดี 08:00-16:00

ศุกร์ 08:00-16:00

เสาร์ 08:00-20:00

อาทิตย์ 08:00-16:00

พญ.รชฎา กสิภาร์

พญ.รชฎา
กสิภาร์

 • กุมารแพทย์
 • ชำนาญการพัฒนาการเด็ก

จันทร์ 10:00-20:00

อังคาร 08:00-17:00

พุธ 08:00-17:00

พฤหัสบดี 09:00-20:00

อาทิตย์ 08:00-16:00

พญ.พรพรรณ วัฒนไพบูลย์

พญ.พรพรรณ
วัฒนไพบูลย์

 • กุมารแพทย์
 • ชำนาญการโลหิตวิทยา

จันทร์ 09:00-16:00

อังคาร 09:00-16:00

พุธ 09:00-12:00

พฤหัสบดี 09:00-16:00

ศุกร์ 09:00-16:00

นพ.วุฑฒิชัย บุญญาปะมัย

นพ.วุฑฒิชัย
บุญญาปะมัย

 • กุมารแพทย์
 • ชำนาญการทารกแรกเกิด

จันทร์ 09:00-16:00

อังคาร 09:00-16:00

พุธ 09:00-16:00

พฤหัสบดี 09:00-16:00

ศุกร์ 09:00-16:00

เสาร์ 09:00-14:00

พญ.พรพัฒน์ กิตติรัตน์สัจจา

พญ.พรพัฒน์
กิตติรัตน์สัจจา

 • กุมารแพทย์
 • ชำนาญการโรคผิวหนัง

อังคาร 08:00-20:00

พุธ 08:00-17:00

พฤหัสบดี 08:00-17:00

ศุกร์ 08:00-20:00

เสาร์ 09:00-19:30

พญ.สุชีรา หงษ์สกุล

พญ.สุชีรา
หงษ์สกุล

 • กุมารแพทย์
 • ชำนาญการระบบทางเดินอาหาร

จันทร์ 09:00-20:00

อังคาร 09:00-16:00

พุธ 13:00-20:00

พฤหัสบดี 09:00-17:00

เสาร์ 09:00-18:00

อาทิตย์ 09:00-12:00

พญ.ปิยะพร ชื่นอิ่ม

พญ.ปิยะพร
ชื่นอิ่ม

 • กุมารแพทย์
 • ชำนาญการระบบทางเดินหายใจ

จันทร์ 08:00-15:30

อังคาร 08:00-15:30

พุธ 08:00 -15:30

พฤหัสบดี 08:00-14:00

ศุกร์ 08:00 -13:00

อาทิตย์ 08:00-14:30

พญ.สิริรักษ์ กาญจนธีระพงค์

พญ.สิริรักษ์
กาญจนธีระพงค์

 • กุมารแพทย์
 • ชำนาญการโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

อังคาร 14:00-23:00

พุธ 15:00-21:00

พฤหัสบดี 12:00-20:00

ศุกร์ 14:00-23:00

เสาร์ 15:00-23:00

นพ.สุรัตน์ สิรินนทกานต์

นพ.สุรัตน์
สิรินนทกานต์

 • กุมารแพทย์
 • ชำนาญการเวชศาสตร์ครอบครัว

จันทร์ 18:00-21:00

อังคาร 18:00-21:00

พฤหัสบดี 18:00-21:00

เสาร์ 09:00-12:00

อาทิตย์ 10:00-14:00

พญ.อารยา จารุวณิช

พญ.อารยา
จารุวณิช

 • กุมารแพทย์
 • ผู้ชำนาญการด้านระบบประสาท

พฤหัสบดี 17:00-20:00

เสาร์ 13:00-17:00

พญ.ภิรดี สุวรรณภักดี

พญ.ภิรดี
สุวรรณภักดี

 • กุมารแพทย์
 • ชำนาญการระบบประสาท

เสาร์ 17:00-20:00 สัปดาห์ที่1,3,5

นพ.กิตติ ต่อจรัส

นพ.กิตติ
ต่อจรัส

 • กุมารแพทย์
 • ผู้ชำนาญการด้านโลหิตวิทยา

จันทร์ 08:00-12:00

พุธ 08:00-12:00

ศุกร์ 08:00-12:00

เสาร์ 08:00-14:00

นพ.สาธิต กรเณศ

นพ.สาธิต
กรเณศ

 • กุมารเเพทย์ศัลยกรรมด็ก

อาทิตย์ 08:00-09:00

พญ.ศิรินทร์ญา เทพรักษ์

พญ.ศิรินทร์ญา
เทพรักษ์

 • กุมารแพทย์
 • ผู้ชำนาญการด้านพัฒนาการเด็ก

เสาร์ 14:00-20:00

นพ.สุรพงษ์ ตันเชวง

นพ.สุรพงษ์
ตันเชวง

 • กุมารแพทย์
 • ผู้ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ

อังคาร 21:00-23:00

พญ.พลินี ศิริธรรม

พญ.พลินี
ศิริธรรม

 • กุมารแพทย์
 • ชำนาญการต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

เสาร์ 18:30-20:30

นพ.เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี

นพ.เดชวิจิตร์
สุวรรณภักดี

 • กุมารแพทย์
 • ผู้ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ

อาทิตย์ 17:00-20:00

นพ.รัฐพล สุจิพิธธรรม

นพ.รัฐพล
สุจิพิธธรรม

 • กุมารแพทย์
 • ชำนาญการระบบทางเดินหายใจ

จันทร์ 16:00-24:00

อังคาร 10:00-18:00

พุธ 16:00-24:00

พฤหัสบดี 10:00-16:00

อาทิตย์ 14:00-24:00

นพ.อนุชา จินตนาวงค์

นพ.อนุชา
จินตนาวงค์

 • กุมารแพทย์
 • ผู้ชำนาญการด้านระบบประสาท

จันทร์ 17:00-20:00

พุธ 18:00-21:00

อาทิตย์ 17:00-21:00

พญ.วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์

พญ.วรลักษณ์
ภัทรกิจนิรันดร์

 • กุมารแพทย์
 • ผู้ชำนาญการด้านต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

เสาร์ 09:00-12:00(1,3)

นพ.ทรงภูมิ เบญญากร

นพ.ทรงภูมิ
เบญญากร

 • กุมารแพทย์
 • ชำนาญการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

จันทร์ 16:00-20:00

อังคาร 16:30-20:30

พุธ 16:00-20:00

ศุกร์ 16:30-20:30

พญ.พรพิชญา เลขวัต

พญ.พรพิชญา
เลขวัต

 • กุมารแพทย์

จันทร์ 16:00-24:00

อังคาร 16:00-24:00

พุธ 16:00-24:00

พฤหัสบดี 16:00-24:00

อาทิตย์ 16:00-24:00

พญ.สิรินยา บุญธนาพิบูลย์

พญ.สิรินยา
บุญธนาพิบูลย์

 • กุมารแพทย์
 • ชำนาญการต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

จันทร์ 09:00-19:00

อังคาร 06:00-12:00

พุธ 09:00-16:00

พฤหัสบดี 12:00-20:00

ศุกร์ 15:00-23:00

อาทิตย์ 10:00-14:00

นพ.ฉัตรชัย ธำรงอาจริยกุล

นพ.ฉัตรชัย
ธำรงอาจริยกุล

 • กุมารแพทย์
 • ผู้ชำนาญการระบบประสาท

พุธ 14:00-20:00

พญ.ธิดารัตน์ อัคราช

พญ.ธิดารัตน์
อัคราช

 • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านภูมิแพ้ในเด็ก

เสาร์ 15:00-21:00 (2,4)

พญ.เสาวรส พงษ์พิพัฒน์

พญ.เสาวรส
พงษ์พิพัฒน์

 • กุมารแพทย์

ศุกร์ 18:00-24:00

พญ.ณัฐชา คุณาปราโมทย์

พญ.ณัฐชา
คุณาปราโมทย์

 • กุมารแพทย์

เสาร์ 16:00-22:00

นพ.รัฐพล ว่องวันดี

นพ.รัฐพล
ว่องวันดี

 • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจในเด็ก

เสาร์ 14:00-18:00 (2,4)

อาทิตย์ 13:00-18:00(2,4)

พญ.นวพรรณ เบ็ญจสุพัฒนนันท์

พญ.นวพรรณ
เบ็ญจสุพัฒนนันท์

 • กุมารแพทย์
 • ชำนาญการระบบทางเดินหายใจ

จันทร์ OPD 16:00-20:00, (PICU) 08:00-16:00

อังคาร (PICU) 08:00-17:00

พฤหัสบดี (PICU) 08:00-17:00

ศุกร์ OPD 15:00-23:00

เสาร์ OPD 15:00-23:00

พญ.ชญานิศ ไตรโสรัส

พญ.ชญานิศ
ไตรโสรัส

 • กุมารแพทย์
 • ชำนาญการระบบประสาท

จันทร์ 08:00-17:00

อังคาร 12:00-20:00

พุธ 08:00-17:00

พฤหัสบดี 08:00-20:00

อาทิตย์ 10:00-19:00