ตารางแพทย์ออกตรวจ OPD
Z/( **เวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนมาพบแพทย์ Call Center 0-2793-5000)
พฤ
นพ.วิรัช ทุ่งวชิรกุล

นพ.วิรัช
ทุ่งวชิรกุล

 • เเพทย์ชำนาญการด้านหู คอ จมูก

จันทร์ 16:30-20:00

อังคาร 16:30-20:00

พุธ 16:30-20:00

พฤหัสบดี 16:30-20:00

ศุกร์ 16:30-20:00

อาทิตย์ 16:30-20:00

นพ.เฉลิมพล นุกูลกิจ

นพ.เฉลิมพล
นุกูลกิจ

 • เเพทย์ชำนาญการด้านหู คอ จมูก

จันทร์ 08:30-19:00

อังคาร 08:30-16:30

พุธ 08:30-16:30

พฤหัสบดี 08:30-16:30

ศุกร์ 08:30-12:00

เสาร์ 08:30-12:00

นพ.สุนทร สาครรัตน์

นพ.สุนทร
สาครรัตน์

 • เเพทย์ชำนาญการด้านหู คอ จมูก

จันทร์ 08:00-16:00

อังคาร 08:00-16:30

พุธ 08:00-16:30

พฤหัสบดี 08:00-12:00

ศุกร์ 08:00-15:00

อาทิตย์ 09:00-12:00

พญ.กิ่งกาญจน์ เติมสิริ

พญ.กิ่งกาญจน์
เติมสิริ

 • เเพทย์ชำนาญการด้านหู คอ จมูก

เสาร์ 17:00-20:00

นพ.สมพงษ์ วาจาจำเริญ

นพ.สมพงษ์
วาจาจำเริญ

 • เเพทย์ชำนาญการด้านหู คอ จมูก

อังคาร 17:00-20:00

เสาร์ 09:00-15:00

อาทิตย์ 09:00-15:00

นพ.เอกวุฒิ ธนานาถ

นพ.เอกวุฒิ
ธนานาถ

 • เเพทย์ชำนาญการด้านหู คอ จมูก

ศุกร์ 17:00-21:00

อาทิตย์ 12:00-21:00

นพ.พิบูล วชิรลาภไพฑูรย์

นพ.พิบูล
วชิรลาภไพฑูรย์

 • เเพทย์ชำนาญการด้านหู คอ จมูก

อังคาร 09:00-15:30

พุธ 09:00-20:00

พฤหัสบดี 09:00-15:30

ศุกร์ 09:00-16:00

เสาร์ 09:00-17:00

อาทิตย์ 08:00-12:00

พญ.อมรรัตน์ ศฤงคไพบูลย์

พญ.อมรรัตน์
ศฤงคไพบูลย์

 • เเพทย์ชำนาญการด้านหู คอ จมูก

จันทร์ 08:00-16:00

อังคาร 08:00-16:00

พุธ 08:00-16:00

พฤหัสบดี 08:00-16:00

เสาร์ 08:30-12:00

นพ.รัฐวิชญ์ วุฒิภัทรพิบูลย์

นพ.รัฐวิชญ์
วุฒิภัทรพิบูลย์

 • เเพทย์ชำนาญการด้านหู คอ จมูก

เสาร์ 13:00-21:00

อาทิตย์ 08:30-16:00

อ.อัญชลี โล่ห์มณีรัตนา

อ.อัญชลี
โล่ห์มณีรัตนา

 • เเพทย์ชำนาญการด้านแก้ไขการได้ยิน (Audiologist)

จันทร์ 09:00-17:00

พฤหัสบดี 16:00-19:00

ศุกร์ 16:00-19:00

อ.ศิริฉัตร โดมประภากร

อ.ศิริฉัตร
โดมประภากร

 • ผู้ชำนาญการด้านแก้ไขการได้ยิน (Audiologist)

อังคาร 08:00-16:00

พุธ 08:00-16:00

พฤหัสบดี 08:00-16:00

ศุกร์ 08:00-16:00

เสาร์ 08:00-16:00

พญ.สุคนธาวดี สุขสว่าง

พญ.สุคนธาวดี
สุขสว่าง

 • เเพทย์ชำนาญการด้านหู คอ จมูก

พฤหัสบดี 16.00 - 20.00

อ.ภัทรี โพธิ์ไพจิตร

อ.ภัทรี
โพธิ์ไพจิตร

 • ผู้ชำนาญการด้านแก้ไขการได้ยิน (Audiologist)

อาทิตย์ 09:00-19:00

นพ.สุธี รัตนาธรรมวัฒน์

นพ.สุธี
รัตนาธรรมวัฒน์

 • เเพทย์ชำนาญการด้านหู คอ จมูก

จันทร์ 17:00-21:00

อังคาร 17:00-21:00

พุธ 17:00-21:00

พฤหัสบดี 17:00-21:00

เสาร์ 12:00-17:00