Happy & Healthy Package (Silver)

ระยะเวลา : 1 สิงหาคม 2565 - 30 กันยายน 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานที่เหมาะสำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไป ที่ต้องการดูแลสุขภาพเพื่อคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคทั่วไป

รายการตรวจสุขภาพ 11 รายการ ดังนี้

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (PE)
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเล็ด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine analysis)

ราคา   1,931   บาท


เพราะสุขภาพที่ดีเปรียบได้กับของขวัญที่มีค่าอันยิ่งใหญ่ หากขาดการดูแลอย่างสม่ำเสมอ อาจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยและมีโรคร้ายแรงจนยากต่อการรักษาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม เช่น เบาหวาน หัวใจ หรือ ความดันโลหิตสูง ประกอบกับสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป อุปนิสัยในการบริโภค ความเครียด การสูบบุหรี่ และดื่มสุรา ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ ได้มากขึ้น

 

การตรวจสุขภาพไม่ใช่เพียงการเจาะเลือดหรือเอกซเรย์แต่สิ่งสำคัญที่สุดของการตรวจสุขภาพ คือ การพบแพทย์ ในการตรวจหากความผิดปกติ ตั้งแต่ก่อนมีอาการหรือก่อนที่โรคจะลุกลาม เพราะการรักษาโรคในระยะเริ่มต้นนั้นจะได้ผลดีกว่า

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. งดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้ในปริมาณที่ไม่มากกว่าปกติ ในกรณีตรวจระดับน้ำตาลในเลือด หรือตามแพทย์นัด)
 2. งดอาหาร และน้ำอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ในกรณีที่มีการตรวจอัลตราซาวด์
 3. ควรสวมเสื้อที่สะดวกในการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
 4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 5. กรณีตรวจอุจจาระ (Stool Examination, Stool Occult Blood) ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัวต์ หรือ ผลิตภัณฑ์จากเลือดสัตว์ และวิตามินซีอย่างน้อย 3 วันคูปองนี้สามารถใช้ได้วันที่ 1 สิงหาคม 65 - 30 พฤศจิกายน 65

SHARE