พญ.ปณมพร สิริพัฒนดิลก
แผนกสูตินรีเวช, ศูนย์ฝากครรภ์คุณภาพ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2557
  • วุฒิบัตร สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2563
เวลาออกตรวจ
แผนกสูตินรีเวช
จันทร์
อังคาร
พุธ
17:00-20:00
พฤหัสบดี
12:00-20:00
ศุกร์
17:00-20:00
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์ฝากครรภ์คุณภาพ
จันทร์
อังคาร
พุธ
17:00-20:00
พฤหัสบดี
12:00-20:00
ศุกร์
17:00-20:00
เสาร์
อาทิตย์