นพ.ดิษณ์กร คชไกร
แผนกตา, ศูนย์โรคต้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยา
  • ต้อกระจก
  • จักษุแพทย์ชำนาญการด้านต้อหิน (Glaucoma)
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล , มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2553
  • วุฒิบัตร จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2559
  • ประกาศนียบัตร อนุสาขาต้อหิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2561
  • Fellow of International Council of Ophthalmology (FICO)
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกู้ชีพพื้นฐาน (BLS provider) , 2019
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกู้ชีพขั้นสูง (ACLS provider) , 2019
เวลาออกตรวจ
แผนกตา
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
08:00-17:00
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์
ศูนย์โรคต้อ
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
08:00-17:00
เสาร์
08:00-17:00
อาทิตย์