รายการจอง

รายการที่จอง
โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
11,500 บาท
ราคารวม
11,500 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย