รายการจอง

รายการที่จอง
โปรแกรมตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคหลังโควิด (Post COVID-19 and MIS-C)
2,500 บาท
ราคารวม
2,500 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย