รายการจอง

รายการที่จอง
ตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR
3,000 บาท
ราคารวม
3,000 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย