รายการจอง

รายการที่จอง
ตรวจสุขภาพ สำหรับท่านที่เคยติดเชื้อ Covid -19 (Post Covid Syndrome/Long Covid)
9,900 บาท
ราคารวม
9,900 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย