รายการจอง

รายการที่จอง
วัดระดับภูมิแอนตี้บอดี้ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 SARS-CoV2 IgG
1,200 บาท
ราคารวม
1,200 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย