ห้องเดี่ยว

อาคารหลัก
บริการเพิ่มเติม
• โทรทัศน์
• ตู้เย็น
• โทรศัพท์
• เครื่องทำน้ำอุ่น
• น้ำดื่มวันละ 3 ขวด
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
2,000 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
400 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
200 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
ราคารวม
2,600 บาท/วัน
- โทรศัพท์ทุกเครื่องสามารถโทรติดต่อภายนอกได้ โดยผ่านโอเปอร์เรเตอร์
- ค่าเช็ดตัวลดไข้ รวมอยู่ในค่าบริการพยาบาล
- ราคาค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขของทางโรงพยาบาล
บริการเพิ่มเติม
• โทรทัศน์
• ตู้เย็น
• โทรศัพท์
• เครื่องทำน้ำอุ่น
• น้ำดื่มวันละ 3 ขวด
ห้องพักอื่นๆ
อาคารหลัก
ห้อง ICU
ราคา : 6,540 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก
ห้องคู่
ราคา : 2,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก
ห้อง Nursery
ราคา : 800 บาท/วัน
อ่านต่อ