โปรแกรมผ่าตัดนิ้วล็อค

ระยะเวลา : 7 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมผ่าตัดนิ้วล็อค (Trigger finger) แบบ Day case surgery ไม่ต้องนอนพักฟื้น

อัตราค่าบริการ 6,400 บาท

โปรแกรมนี้ครอบคลุม…

  • การผ่าตัด ต่อ 1 ตำแหน่ง/ครั้ง
  • ค่าบริการทางการแพทย์และโรงพยาบาล

ราคา   6,400   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. ตำแหน่งที่ 2 ขึ้นไป (ราคาต่อ 1 ตำแหน่ง) 3,000 บาท

การเข้าร่วมโปรแกรมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น เช่น ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน หรือมีโรคประจำตัวที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทาง และค่าตรวจร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัด

กรณีเป็นการผ่าตัดซับซ้อนหรือมีภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการผ่าตัด เครื่องมืออุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือแพคเกจ
การเข้าร่วมโปรแกรมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น, โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย
โปรแกรมผ่าตัดเอ็นข้อมืออักเสบ
ราคา
7,000 ฿