โปรแกรมผ่าตัดทำหมันท่านชาย

ระยะเวลา : 19 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมผ่าตัดทำหมันท่านชาย

ใช้ยาชาเฉพาะที่ ไม่รวมนอนโรงพยาบาล (OPD case)

อัตราค่าบริการ 8,900 บาท

โปรแกรมนี้ครอบคลุมค่าแพทย์ผ่าตัด และค่าบริการโรงพยาบาล เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดที่กำหนด


ราคา   8,900   บาท


ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าบริการดังต่อไปนี้
1. การตรวจและเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัด ค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกิดขึ้นนอกเหนือแพคเกจการผ่าตัด
2. กรณีเป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อน และใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่นอกเหนือแพคเกจ
3. กรณีที่ต้องใช้เวชภัณฑ์ ยา หรือรายการอื่นๆที่อยู่นอกเหนือแพคเกจ
4. ราคาแพคเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
5. การเข้าร่วมโปรแกรมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น เช่น ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน หรือมีโรคประจำตัวที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์
เฉพาะทาง
6. ยากลับบ้าน หรือกรณีมีภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการผ่าตัด
เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ