โปรแกรมตรวจสุขภาพ คู่สมรส

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

(สำหรับตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน / ก่อนตั้งครรภ์)

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยสูตินารีแพทย์ (OB – Gyn – Doctor )
 2. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC , MCV)
 4. ตรวจหมู่เลือด (Blood Group)
 5. ตรวจหมู่เลือดพิเศษ (Blood Group RH)
 6. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B (HBs Ag)
 7. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิด B (Anti HBs)
 8. ตรวจหาเชื้อกามโรค (VDRL)
 9. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสเอดส์ (Anti HIV)
 10. ตรวจโรคเลือดทางพันธุกรรม (Hb Typing)
 11. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสหัดเยอรมันหญิง (Rubella lgG)

ชาย / Male  ราคา  3,000  บาท
หญิง / Female  ราคา  3,280  บาท


ราคา   3,280   บาท

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE