พญ.วินิตา กมลเพชร
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรม
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านต่อมไร้ท่อและเมตตาบอลิสม
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,พ.ศ.2552
  • วุฒิบัตร อายุรแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านต่อมไร้ท่อและเมตตาบอลิสม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
17:00-20:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง