พญ.พิชชาพร ประสพกิจถาวร
แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชปฏิบัติทั่วไป
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
17.00 - 22.00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
รพ.ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า