นพ.นนทกร จันทรวรกาญจน์
แผนกออร์โธปิดิกส์
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • แผนกออร์โธปิดิกส์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ม.มหิดล
  • เฉพาะทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
17.00 - 20.00
พฤหัสบดี
17.00 - 20.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์