รายการจอง

รายการที่จอง
แพคเกจตรวจโควิด-2019 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR
3,000 บาท
ราคารวม
3,000 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย