รายการจอง

รายการที่จอง
วัคซีนพิษสุนัขบ้า Speeda (โดนกัดแล้ว) 3 เข็ม
3,548 บาท
ราคารวม
3,548 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย