HPV มะเร็งปากมดลูกเกิดได้อย่างไร

10 มิ.ย. 2563 | เขียนโดย ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ปัจจุบันค้นพบว่ามะเร็งปากมดลูกมีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส เอช พี วี (Human Papilloma Virus / HPV) ซึ่งติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ เชื้อไวรัส เอช พี วี (HPV Virus) ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในอวัยวะสืบพันธุ์ มีมากกว่า 50 สายพันธุ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือปัจจุบันค้นพบว่ามะเร็งปากมดลูกมีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส เอช พี วี (Human Papilloma Virus / HPV) ซึ่งติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ เชื้อไวรัส เอช พี วี (HPV Virus) ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในอวัยวะสืบพันธุ์ มีมากกว่า 50 สายพันธุ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

  1. ชนิดที่มีความเสี่ยงสูง  ก่อให้เกิดความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก และทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูก โดยเฉพาะ สายพันธุ์ที่ 16 และ สายพันธุ์ที่ 18 ซึ่งพบได้มากและมีความรุนแรงที่สุด
  2. ชนิดที่มีความเสี่ยงต่ำ  ก่อให้เกิดหูดที่บริเวณอวัยวะเพศได้ ได้แก่ สายพันธุ์ที่ 6 และ 11

 

การติดเชื้อไวรัส เอช พี วี ส่วนมากผู้ที่ได้รับเชื้อจะไม่มีอาการ อาจติดเชื้อแบบชั่วคราวแล้วหายไปได้เอง แต่สตรีบางคนที่ติดเชื้อแล้ว ก่อให้เกิดเซลล์ปากมดลูกผิดปกติ หรือ เปลี่ยนเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ในที่สุด

 

การป้องกันมะเร็งปากมดลูก

  • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

โดยการตรวจหาเซลล์เยื่อบุปากมดลูกที่ผิดปกติแบบวิธีเดิม (Conventional pap smear ) หรือ แบบวิธีใหม่ Liquid base solution และ Thin prep

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในสตรีที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว สามารถตรวจพบเซลล์ที่ผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะก่อนเป็นมะเร็ง และทำการรักษาให้หายขาดได้

 

  • รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส เอช พี วี

ซึ่งการรับวัคซีนป้องกันนี้มีความปลอดภัยสูงมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส เอช พี วี สายพันธุ์ที่ตรงกับวัคซีนที่เป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดความผิดปกติของเซลล์ปากมดลุกและมะเร็งปากมดลูก แนะนำให้ฉีดวัคซีนกับผู้หญิงที่ไม่เคยติเชื้อ เอช พี วี และเพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ควรฉีดในเด็กผู้หญิงก่อนเข้าสู่วัยรุ่น หรือ ผู้หญิงที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธุ์

 

 

 419 total views,  2 views today

SHARE