"โรงพยาบาลสินแพทย์ ได้รับรองระบบมาตรฐาน JCI "

Synphaet Hospital
Bangkok, Thailand
Program:  Hospital
First Accredited:  21 May 2010

JCI

     โรงพยาบาลสินแพทย์ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลก จากการตรวจ และรับรองโดย
Joint Commission Internation (JCI, USA.) ซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศ ที่ให้การรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลทั่วโลก ในปัจจุบันมีโรงพยาบาลทั่วโลกประมาณ 200 โรงพยาบาล ที่ได้รับรองจาก JCI สำหรับ
ทวีปเอเชีย โรงพยาบาลในประเทศสิงคโปร์เกือบทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ ส่วนในประเทศไทย
มีเพียง 11 โรงพยาบาลเท่านั้น ที่ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน JCI โรงพยาบาลสินแพทย์เป็นอีกหนึ่งแห่ง
ของโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานประดับโลกนี้
     โรงพยาบาลส่วนใหญ่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI มักจะเน้นเป้าหมายเพื่อการดูแลชาวต่างชาติ
เพราะตราสัญญลักษณ์ JCI ถือเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ
นานาชาติ หรือ ระดับโลก เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ ชาวต่างชาติจะให้การไว้วางใจเลือกมาใช้บริการรักษา
พยาบาล เพราะถือว่าผ่านการรับรอง และตรวจสอบจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองทั่วโลก
     ด้วยความมุ่งมั่น และการร่วมมือร่วมใจ ของทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และพนักงานทุกคนใน
โรงพยาบาลสินแพทย์ จึงทำให้โรงพยาบาลสินแพทย์ได้รับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก โดยการผ่านการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน JCI ซึ่งโรงพยาบาลสินแพทย์มีเป้าหมายของการทำให้โรงพยาบาล
มีคุณภาพได้มาตรฐาน JCI เพื่อให้คนไทยได้รับการดูแลรักษาที่ทัดเทียมกับชาวต่างชาติ ในระดับโรงพยาบาล
คุณภาพมาตรฐานโลก

กลับขึ้นด้านบน