เกี่ยวกับโรงพยาบาลสินแพทย์


          โรงพยาบาลสินแพทย์ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2534 ในนามบริษัท สินแพทย์ จำกัด อยู่ริมถนนรามอินทรา กม.8.5 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เริ่มเปิด รับผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2536 ด้วย จำนวนเตียง60 เตียง ต่อมาได้สร้างอาคารหลังใหม่ขนาด 200 เตียง สูง 18 ชั้น (อาคาร 1) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2540 และในวันที่ 1 มกราคม 2548 ได้เริ่มก่อสร้างอาคาร 7 ชั้น (อาคาร 2) ประกอบด้วยห้องตรวจผู้ป่วยนอก 50 ห้อง และห้องพักผู้ป่วยในอีก 130 ห้อง ขณะนี้เปิดใช้บริการครบทุกพื้นที่แล้ว และในเดือนมิถุนายน 2554 จะเปิดให้บริการที่อาคารใหม่ 7 ชั้น เพื่อให้บริการเฉพาะผู้ป้วยเด็กทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก พร้อมบริการตรวจวินิจฉัยโรคแบบเบ็ดเสร็จในที่เดี่ยว ไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กไปที่ต่างๆ โดยจัดให้มีกุมารแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาพร้อมให้บริการ ทำให้ รพ.สินแพทย์ เป็น รพ.ที่มีขนาดจำนวนเตียงที่รองรับผู้ป่วยในได้รวม 400 เตียง

          โรงพยาบาลสินแพทย์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้การรักษาโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีคุณภาพสูง ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยเคยไดัรับการรับรองมาตรฐานดังต่อไปนี้
         ปี 2541   มาตรฐาน ISO 9002:1994
         ปี 2542   มาตรฐาน ISO 9002 (ทั้งระบบ)
         ปี 2546   มาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสถาบัน Bureau Veritas Certificatian (Thailand)
                      Ltd.
         ปี 2551   มาตรฐาน HA (Hospilal Accreditation) จาก พรพ.
         ปี 2553   มาตรฐาน JCI (USA)
         ปี 2554   มาตรฐาน HA ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
                      หรือ สรพ.
         ปี 2558   มาตรฐาน HA ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
                      หรือ สรพ.

         ตามที่ รพ.สินแพทย์ มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการรักษา จนได้รับการรับรองจากหลายสถาบันอย่างต่อเนื่องนั้น ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลเป็นอันดับแรก ซึ่งถือว่าเป็นแรงจูงใจหรือสิ่งที่ผลักดันให้โรงพยาบาลประสบความสำเร็จตามที่ผ่านมา โรงพยาบาลสินแพทย์จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ตลอดจนสังคมและองค์กรต่างๆ ที่ร่วมมือกันกำหนดกฎเกณฑ์ ในการตรวจวัดคุณภาพมาตรฐานการดูแลและรักษาของสถานพยาบาลต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ

 HA

วิสัยทัศน์ (VISION)
รพ.สินแพทย์จะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกๆ ในกรุงเทพฝั่งตะวันออกที่ทุกคนคิดถึง เมื่อมีปัญหาสุขภาพ
พันธกิจ (MISSION)
โรงพยาบาลสินแพทย์ จะให้การรักษา ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค แก่ผู้ป่วยโดยแพทย์เฉพาะทาง
ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้วยมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ทัดเทียมกับประเทศตะวันตก
มุ่งเน้นการดูแลที่มีความอบอุ่น ปลอดภัย และเคารพในสิทธิของผู้ป่วย